درباره ما

اعتقادنامه سازمان ایمانداران

ما مسیحیان پروتستان انجیلی (اونجلیکال) هستیم و به هیچ کلیسای محلی و یا سازمان سیاسی وابسته نیستیم و فقط جهت پیشبرد ملکوت خدا در بین فارسی زبانان خدمت میکنیم. سازمان خدمات مسیحی ایمانداران در کشور آلمان به عنوان یک سازمان مسیحی ثبت شده و تمامی فعالیتهای آن مطابق قوانین اتحادیه اروپا میباشد.
شماره ثبت در آلمان: VR202383
ما اعتقاد داریم:
کتاب مقدس؛ تمامی 66 بخش کتاب مقدس کلام خدا و مقدس است، و تماماً از جانب خدا الهام شده و مصون از هرگونه خطا میباشد و همۀ تعالیم آن قابل اعتماد است.
تثلیث؛ ما یکتاپرستان تثلیثی هستیم و به تثلیث اَقدس اعتقاد داریم و به وحدت الوهیت، و به برابری ازلی پدر، پسر و روح القدس معتقدیم.
خدا؛ ما اعتقاد داریم که فقط یک خدای حقیقی وجود دارد که خالق آسمانها و زمین است. او خدای مقدس است و بی همتاست که شایسته پرستش میباشد، او آفریده نشده بلکه از ازل بوده و تا ابد نیز باقی خواهد ماند.
عیسی مسیح؛ ما اعتقاد داریم عیسی مسیح کلام مجسم خداست، او صورت خدای نادیده است که در الوهیت با خدا و روح القدس همذات و برابر است. عیسی مسیح از ازل بوده و تا ابد نیز باقی خواهد ماند. او بواسطۀ روح القدس در رَحم قرار گرفت و از مریم باکره زاده شد، و در زمان پنطیوس پیلاطس رنج کشید و مصلوب شد و در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و اکنون در دست راست خدای قادر مطلق نشسته و از آنجا می آید تا مردگان و زندگان را داوری نماید.
روح القدس؛ ما اعتقاد داریم که روح القدس با خدای پدر و کلام مجسم او یعنی عیسی مسیح برابر بوده و دارای الوهیت است. او نیز از ازل بوده و تا ابد باقیست. روح القدس بعد از ایمان آوردن در ایمانداران ساکن میشود و آنها را به سمت راستی ها هدایت میکند.
آموزه گناه و فیض؛ ما اعتقاد داریم بخاطر گناه، انسان محکوم به تباهی کامل است؛ چون همۀ انسانها گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر هستند، اما خدا محض فیض خود راهی برای نجات انسان مهیا ساخته تا او را نجات دهد، و این از ما نیست بلکه فیض خداست.
عادل شمردگی توسط ایمان؛ ما اعتقاد داریم که انسان فقط توسط ایمان به کار عیسی مسیح بر روی صلیب عادل محسوب میشود و هیچ عملی از طرف انسان نمیتواند او را به حضور خدا برگرداند، حتی کارهای نیک انسان نیز مانند پارچه ایی کثیف است، اما هر که ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد.
کلیسای جامع؛ ما ایمان داریم به کلیسای جامع که بدن خداوند عیسی مسیح است و تشکیل شده از همۀ ایمانداران به مسیح.
غسل تعمید؛ ما اعتقاد داریم که غسل تعمید، طبق کتاب مقدس باید به شکل غوطه ور شدن کامل در آب انجام گرفته و همچنین باید در نام پدر، پسر و روح القدس انجام گیرد. غسل تعمید باعث پاکی یا نجات کسی نمیشود، بلکه شهادت ایمان مسیحی در ملاء عام است و نمادی است از مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح.
مسئولیت ما؛ عیسی مسیح به همۀ ایمانداران مأموریت داد تا بروند و همۀ قومها را شاگرد سازند؛ و ما به عنوان مسیحیان وظیفه داریم تا خبر خوش انجیل را به گوش همۀ قومها برسانیم؛ تا بشنوند، و ایمان بیاورند و نجات پیدا کنند، چون زیر آسمان نامی دیگر به ما آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم.

آمینپخش زنده رادیو