دعاهای روزانه

دسامبر 24, 2020

تجسم

یهوه خداوندم شکرگزام که طبق وعده های امینت در انبارهای ما و به هر آنچه دستمان را به آن دراز می‌کنیم به ما برکت خواهی فرمود، و ما را در زمینی که در آنجا قرار داده و فراخوانده ای، مبارک خواهی ساخت و اگر اوامر توه یهوه خداوند را نگاهداریم […]
دسامبر 23, 2020

اشتیاق

شکر خدای پدر، شکر خدای پسر، شکر خدای روح القدس. خدای پدر ما را ببخش برای بی توجهی به اوامر نیکویت و بی توجهی به جسم شدنت (به آمدن پسر عزیز و یگانه ات)، ببخش که آتش عشقت را (روح القدس عزیز) را مشتعل نگه نداشته ایم و روغن اشتیاقمان […]
دسامبر 22, 2020

تجسم

خداوندم شکر که در تو حیات و نجات داریم، خداوندم شکر که یگانه خداوند قدوس هستی، خداوندم یاریمان کن تا همچون تو بنگریم، همچون تو بشنویم، همچون تو زندگانی نماییم و سر بودن تو را درک نماییم و خود را که عضوی از بدن تو هستیم و در اتحاد با […]
دسامبر 21, 2020

ایام سال نو

هللویا جلال بر نامت باد خداوندا که در این ایام سال نو، خانه ای نو، پلانی نو، نجاتی نو، حیاتی نو، فکری نو، رویایی نو، قلبی نو، احساسی نو، نگاهی نو، لباسی نو، عشقی نو، مسحی نو، خدمتی نو، عطا میفرمایی تا هر چه بیشتر در ارث تو شریک گشته […]
دسامبر 20, 2020

مسیح جان

شکرت مسیح جان که با آمدنت زندگی ما را در خودت مبدل ساختی. شکرت مسیح جان که با عدالتت، عدل و انصاف را برقرار میسازی و ما را با ترازوی عدالت خود میسنجی و حتی ارزنی بدون خواست و اراده تو، جابجا نخواهد شد. شکرت مسیح جان که حکمتت را […]
دسامبر 19, 2020

مسیح جونم

مسیح جونم عزیز مهربونم تویی تنها خدای آسمونممسیح جونم خدای مهربونم بیا تو در بَرِ جونم مسیح جونم بگیر من رو در آغوشمسیح جونم دلم گشته از غصه جوش مسیح جونم بیا و سرورم باشمسیح جونم تنها دلیلِ آرامشم باش مسیح جونم دلم تنگ گشته برایتمسیح جونم میخواهم پربکشم آیم […]
دسامبر 18, 2020

تعلیمِ نیکو

خداوندم حکمت خاص تو را میطلبم برای والدین تا فرزندانشان را بر طبق تعالیم نیکوی تو، بهر خیریت در راه تو تعلیم دهند تا فرزندانی شایسته، برای پدران و مادران زمینی خود و همچنین باعث خشنودی پدر آسمانی باشند، چنانکه پسر یگانه و قدوس تو باعث خشنودی تو بود. تا […]
دسامبر 17, 2020

بهرِ خیریت

هللویا شکرت خداوندم که خداوند زنده هستی، شکرت خداوندم که در ارتباط زنده و پویا با ما هستی، شکرت خداوندم که همه چیز را بهر خیریت ما فرزندانت به کار میگیری تا همواره در عدالت تو بمانیم و با فیض تو زیست نماییم. شکر که به صورت زنده و قابل […]
دسامبر 16, 2020

خوشبخت

پدرجانم، عزیزتر از جانم، چه خوشبختم که میتوانم تو را با نامت صدا زنم پدرِمن، بله پدرِمن. چه خوشبختم که مرا فرزند خود خواندی، چه خوشبختم که در رابطه صمیمی با تو هستم، چه خوشبختم که تو مرا میشنوی، چه خوشبختم که مرا به حضور میآیی، چه خوشبختم که برایم […]
دسامبر 15, 2020

برکتِ هر روزه

خداوندم شکرگزارم که هر روزه ما را ملاقات میکنی، شکرگزارم که هر روزه با ما سخن میرانی، شکرگزارم که هر روزه ما را لمس میکنی، شکرگزارم که هر روزه ما را مسح میکنی، شکرگزارم که هر روزه ما را به نام میخوانی، شکرگزارم که هر روزه ما را حمایت میکنی، […]
دسامبر 14, 2020

ایرانی نو با حاکمیت عیسی مسیح خداوند

خداوندم شکرگزار تو هستم برای حضور زنده و قدوست، شکرگزار تو هستم برای محبت عظیم و لایتناهیت، شکرگزار تو هستم برای اندیشه های نیکویت. خداوندم میطلبم باران روحت را، باران عشقت را، باران بیداریت را ببارانی بر سرزمینمان و با هر قطره باران بر سر هرقوم و قبیله ایرانی آزادی […]
دسامبر 13, 2020

مشارکت

بله خداوند، پدر همیشه مهربان، تنها در مشارکت صمیمانه با تو و در ارتباط با عیسی مسیح خداوند و با یاری روح القدس عزیز است که میتوانیم زبان تو را درک کنیم و حکمت تو را بکار گیریم برای نمونه بودن در رفتار، کردار، گفتار، شنیدار، دیدار، پندار و در […]
دسامبر 12, 2020

خدامحور

خداوندم شکرگزارم برای بودنت کنارم، شکر که قلبم را، فکرم را، چشمم را، گوشم را، دهانم را، زبانم را، درونم را، روحم را، روانم را، تمامی وجود و زندگانیم را تو صاحب و مالک هستی، اعتراف میدارم به خدامحوری زندگانیم و اعتراف میدارم تسلیم فرمان تو هستم، در پی قدمهایت […]
دسامبر 11, 2020

دعا

هللویا شکرت خداوندم که خداوند عدالت و راستی و حقیقت و محبت هستی. خداوندم از حضور قدوست میطلبم که شخصیتت را در من هویدا کنی. میطلبم که مرا در آرامیت سکنی دهی. میطلبم که روحت را بر من باران کنی. میطلبم که مرا در خودت تازه و طاهر سازی، چنانکه […]
دسامبر 10, 2020

هدیه

هللویا خداوندم شکر که ما را میبینی، چنانکه تو ما را نه یک چشم بلکه دو چشم هدیه دادی تا با آنها جمال زیبای تو را و تمامی نیکوییهای تو را به خوبی بنگریم. شکر که ما را میشنوی، چنانکه ما را دو گوش هدیه دادی تا با آنها صدای […]
دسامبر 9, 2020

محبوبم

هللویا چه اعلام نیکویی است محبوبم از آنِ من است و من از آنِ محبوبم هستم. من بیمارِ عشق اویم و عشقش مرحمِ جان و روحِ من است. من بیقرارِ اویم و او بیقرارتر از من است. من در چشمانِ درخشانش مینگرم و در روح پرواز میکنم و او مرا […]
دسامبر 8, 2020

از عقبِ خداوند

هللویا خداوندم درحضور قدوست خود را انکار کرده و از عقب تو آمده و جانِ خود را به تو میسپارم، ایماندارم که تو بهتر از من میدانی که چگونه جانم را از هرگونه بدی و خطر حفظ نمایی و با نیکویی خود سیراب گردانی. خداوندم اعتراف میکنم که راههای تو […]
دسامبر 7, 2020

مبارک خداوند

خداوندم، پادشاه و حاکم بر زندگانیم، شکر برای هدیه امروز، روزی که تو آغازگر آن هستی، خداوندم تمامی دقایق و ثانیه های امروز را مبارک بساز، تقدیس کن، به ملاقات بیا، سخن بگو و هدایت و رهبریمان کن. خداوندم آمدن و رفتنمان مبارک تو باشیم، نشستن و برخاستنمان مبارک تو […]
دسامبر 6, 2020

مکاشفه

خداوندم میطلبم بر فردافرد ما مکاشفه فرمایی قلب خود را که بخاطر محبت عظیمت پسر یگانه خودت را به زمین فرستادی تا ما در او نجات و حیات جاودان بیابیم. میطلبم که مکاشفه نمایی قیام و رستاخیز را و چون همیشه فیض عطا فرمایی تا ما نیز رستاخیز کرده و […]
دسامبر 5, 2020

خداوند یکتا و یگانه ام

هللویا خداوندم شکر که تو خداوند نیکوییها هستی، شکر که ثمره هر چیز در تو نیکوست، شکر که اندیشه های تو بهرم نیکوست، شکر که اراده تو بهرم نیکوست، خداوندم در حضور قدوست اعتراف میکنم نمیخواهم همشکل این جهان شوم بلکه میخواهم هر روزه بیشتر و عمیقتر قلب تو را […]
پخش زنده رادیو