خدا فرمود که خوب نیست آدم تنها بماند. اما چرا پولس مسیحیان را تشویق کرد تا مجرد بمانند؟

پخش زنده رادیو